TKDK IPARD PROJELERİ

IPARD NEDİR?

Ipard Avrupa Birliği tarafından üyeliğe aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacı ile oluşturulan, birliğe katılım öncesi yardım aracının kırsal kalkınma bileşenidir.

IPARD PROGRAMININ AMACI

Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

IPARD PROGRAMININ KAPSAMI

  • “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt üreten tarımsal işletmelerin ve et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi,
  • “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasının, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi,
  • “Üretici Gruplarının kurulmasının desteklenmesi”,
  • “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” tedbiri kapsamında; çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin, yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin, kırsal turizmin gelişiminin ve kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi sağlanacaktır.

IPARD DESTEKLERİNİN KAPSADIĞI TEDBİRLER

  1. 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
SEKTÖRLER ALT SEKTÖRLER KAPASİTE DURUMU BÜTÇE HİBE ORANI
SÜT SÜT İNEĞİ 10-120 SÜT İNEĞİ 20.000-1.000.000 € %60-%70
SÜT VEREN MANDA 5-50 MANDA
SÜT VEREN KOYUN 50-500 KOYUN
SÜT VEREN KEÇİ 50-500 KEÇİ
KIRMIZI ET SIĞIR 30-250 SIĞIR 20.000-1.000.000 €
MANDA 10-50 MANDA
KOYUN 100-500 KOYUN
KEÇİ 100-500 KEÇİ
KANATLI ETİ BROYLER 5.000-50.000 BROYLER 20.000-500.000 €
HİNDİ 1.000-8.000 HİNDİ
KAZ 350-3.000 KAZ 20.000-250.000 €
YUMURTA TAVUKÇULUĞU YUMURTA TAVUKÇULUĞU 20.000-100.000 YUMURTA TAVUĞU 20.000-1.000.000 €
  1. 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
SEKTÖRLER BÜTÇE HİBE ORANI
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 30.000-3.000.000 €

 

(Süt toplama merkezleri için 30.000-1.000.000 €)

%50
Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 30.000-1.500.000 €
Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 30.000-1.250.000 €

 

 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Nedir?

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.

Programın Amacı,

Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

KKYDP kapsamında her yıl çıkartılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere; Ekonomik yatırım projelerinde hibeye esas proje tutarının %50 si, toplu basınçlı sulama projelerinde hibeye esas proje tutarının %75 i hibe olarak verilmektedir.

Şu an üçüncü dönem içinde bulunan program ile ;

  1-Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları

 Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

 Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

 Çelik silo,

 Soğuk hava deposu,

 Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,

 Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

 Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

 Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

2- Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları

Kırsal turizm

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

El sanatları ve katma değerli ürünler

Bilişim sistemleri ve eğitimi

 Tedbirleri desteklenmektedir.

  1. 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
SEKTÖRLER ALT SEKTÖRLER KAPASİTE BÜTÇE HİBE ORANI
Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Açık arazi büyüklüğü en fazla 2 hektar (tıbbi aromatik bitkiler hariç) sera büyüklüğü en fazla 1 hektar 5.000-500.000 € %65
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Mantar ve Misel
Fide ve Fidan
Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması Bal ve Diğer Arıcılık Ürünleri 30-500 Kovan
Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Paketlenmesi
Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünleri Zanaatkarlık
Katma Değerli Ürün İşletmeleri En Fazla 10 ton/gün süt; En fazla 0,5 ton/gün et işleme
Kırsal Turizm Ve Rekreasyon Faaliyetleri Konaklama ve/veya Yeme- İçme Tesisleri ve/veya Rekreasyon Faaliyetleri En fazla 25 oda
Su Ürünleri Yetiştiriciliği 10-200 ton/yıl
Makine Parkları
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Güneş Enerjisi Santrali En fazla 1MW (Mikro-Kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar)
Konsantre Güneş Enerjisi
Rüzgar Enerjisi Sistemleri
Biyokütle Santrali
Jeotermal Santraller
Mikro-Kojenarasyon Santrali