KALKINMA AJANSLARI PROJELERİ

Programın Amacı

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların, yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmaktır. Ayrıca bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. 

 

Uygun Başvuru Sahipleri

Her program için kimlerin başvuru yapabileceği ajans tarafından belirlenmekle birlikte genel olarak aşağıdaki kurumlar/kişiler başvuru yapabilir.

  • Gerçek kişiler 
  • KOBİ tanımına uyan gerçek ve tüzel kişiler,
  • Kooperatifler ve birlikler, 
  • Ajansın hizmet sunduğu illerdeki kamu kuruluşları ve yerel yönetimler,
  • Üniversiteler ve teknoparklar, OSB’ler,  
  • Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.),

 

Uygun Proje Konuları

Hibe çağrısına çıkılan programın amaç ve önceliklerine göre değişkenlik göstermekle birlikte; 

  • Girişimcilerin veya KOBİ’lerin ürün/üretim/ hizmet kapasitelerini artıracak, bölgesel kalkınma ve ulusal politikalara hizmet edecek projeler, 
  • Bölge planı ve programlarının uygulanmasını destekleyici kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
  • Bölgedeki kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artırılmasına, insan kaynakları ve kurumsal altyapılarının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.